Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistuminen

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan älykkääseen erikoistumiseen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä 2.11.2020

Maakuntapäivän ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu.

Ajankohtaista

22.10.2020
Digituen kehittäminen jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla

Digitaidot ovat kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Pohjois-Pohjanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia Pohjois-Pohjanmaan digituki -hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella. Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä. – Digituki kuuluu kaikille ja jatkamme innolla sen kehittämistä omassa maakunnassamme. On ilo saada myös uusia alueita mukaan digituen yhteistyöhön, Maria Puotiniemi ja Heidi Niemelä Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeesta kertovat. Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollisuus asioida yhdenvertaisesti viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen. – Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta. Verkostossa on voimaa Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta. – Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, Piirainen jatkaa. Digitaidoilla on myös tutkitusti vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Mitä paremmat digitaidot kuntalaisilla on, sitä paremmat edellytykset heillä on hyödyntää monipuolisesti digitaalisia palveluita ja laitteita hyvinvointinsa tukena. Puutteelliset digitaidot puolestaan lisäävät digisyrjäytymisen vaaraa, millä tiedetään olevan negatiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. – Pohjois-Pohjanmaalla tehdäänkin vahvaa yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa, jotta kaikilla maakunnan asukkailla olisi halutessaan yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, Maria Puotiniemi ja Heidi Niemelä kertovat. Lisätietoja: Maria Puotiniemi, Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke, puh. 040 685 4049, maria.puotiniemi@pohjois-pohjanmaa.fi Heidi Niemelä, Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke, puh. 040 685 4047, heidi.niemela@pohjois-pohjanmaa.fi Projektipäällikkö…

20.10.2020
POPNUVA-hanke edistämään nuorten kasvua ja osallisuutta 

Hyvinvoivat ja osallistuvat nuoret ovat kuntien sekä maakunnan suurin elinvoima- ja kilpailukykytekijä. On luontaista, että nuoret pääsevät nuorten maakunnassa vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa ja siihen, että minkälainen paikka Pohjois-Pohjanmaa on asua ja elää tulevaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on saanut valtionavustuspäätöksellä (PSAVI/4806/2020) Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta avustusta nuorisoalan paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämiseen. POPNUVA – nuoret osallisiksi ja vaikuttajiksi -hankkeen toiminta on nyt käynnistynyt edistämään pohjoispohjalaisten nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuuston toimintamallia ja työmenetelmiä vahvistetaan maakunnallisen ja paikallisten nuorisovaltuustojen, kuntien nuorisotoimen, päättäjien sekä viranhaltijoiden osallisuus- ja vaikuttamisosaamista kokeillaan ja kehitetään osallisuus- ja vaikuttamisrakenteita sekä toimintatapoja. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja toteuttaja Tyrnävän kunta. Ohjausryhmä järjestäytyi 16.10.2020. Kokouksessa hyväksyttiin muiden muassa hankkeen tarkennettu toimintasuunnitelma. Toteutusaika on vuoden 2021 loppuun saakka. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto järjestäytyy tiistaina 1.12.2020. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan liitto p. 050 301 7546 kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Elina Huurre, Tyrnävän kunta, p. 044 497 1240

Kaikki uutiset

Tiedotteet

22.10.2020
Suomen päärataryhmä esittää eurooppalaisen ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea

Suomen päärataryhmä esittää maan hallitukselle ja valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (liikenne12) tekijöille kolme päärataan panostamisen perustetta. Päärataryhmän esitykset on tarkoitettu liikenne12:n valmisteluun, valtion ensi vuoden ja tulevien vuosien talousarvioihin ja lisätalousarvioihin sekä EU:n elpymisrahoituksen kansalliseen esitykseen. Päärataryhmä kiirehtii Suomea täyttämään Verkkojen Eurooppa -ohjelman (TEN-T) ydinverkon laatukriteerit sekä esittää vaikuttamista ohjelman uudistukseen Suomi on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä täyttämään ydinverkon kriteerit. Nykyisillä päätöksillä Suomi ei tule täyttämään pääradalla riittävän raidekapasiteetin vaatimusta. Uudistuksessa Suomen tulee esittää ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta (raideterminaali ja lentoasema sekä logistinen palvelutaso), Oulua (lentoasema ja satama sekä logistinen palvelutaso) ja Seinäjokea (raideterminaali sekä logistinen palvelutaso). Nykyisin Helsinki on ainoa Suomen…

19.10.2020
Maakuntahallituksen päätöksiä

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus piti hybridikokouksen Oulussa 19.10.2020. Kokouksen aluksi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto kertoi ajankohtaisista asioista, EU:n monivuotisesta budjettiesityksestä sekä valmistelussa olevasta toimiston vuoden 2021 työsuunnitelmasta. Brysselissä sijaitsevan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tehtävänä on valvoa ja edistää Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi valmistumassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 arviointi on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien ja arvioinnin toteuttajan Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ohjelman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sekä erityisesti antaa suosituksia ja näkemyksiä…

12.10.2020
Maakuntakaavan kattavuus ja oikeusvaikutteisuus ei ole korvattavissa

Maakuntajohtajat ottivat kantaa maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutilanteeseen: toimiva suunnittelujärjestelmä tarvitsee vain päivittämisen. Uusien ja keskenään osin päällekkäisten suunnittelutasojen sijaan on luotava edellytykset suunnitteluyhteistyön kehittämiselle ja tehokkaammalle resursoinnille. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaavajärjestelmä on ollut toimiva maamme erilaisissa olosuhteissa ja vaihtelevien ohjaustarpeiden vallitessa. Vuoden 2014 jälkeen maakuntakaavoissa on yhteensovitettu ja ratkaistu uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tarpeita muuhun alueidenkäyttöön. Oikeusvaikutteista maakuntakaavaa ei ole sen alueellisen ja sisällöllisen kattavuuden vuoksi mahdollista korvata. Luonnoksessa esitetty muutos yksiselitteisen oikeusvaikutteisuuden tilanteesta aiheuttaisi jatkuvaa tulkintaa ja tulkinnan vaikeutta. Viranomaisten rooli hankaloituu, jos kulttuuriympäristöjä tai energiantuotantoa koskevissa lausunnoissa ja lupapäätöksissä ei voida nojata oikeusvaikutteiseen maakuntakaavaan. Pistemäisesti toimiva…

Kaikki tiedotteet

Kokoukset
& tapahtumat

29.10.2020
Hyvinvointia kulttuurista webinaari

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnistynyt maakunnallisen kulttuurinkehittämisohjelman laadinta. Työn aluksi toteutamme kolmen webinaarin ja työpajan sarjan, josta ensimmäinen käsittelee kulttuurin mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  Alustajiksi saamme kolme alan asiantuntijaa: Professori Kai Lehikoinen toimii Taideyliopistossa taidekasvatuksen tutkimuskeskuksen (CERADA) johtajana sekä Arts Equal -hankkeen varajohtajana. Lehikoisen tekemä tutkimustyö liittyy esitysten merkityksiin ja tulkintaan sekä taiteen keinoihin vahvistaa hyvinvointia yhteiskunnassa. ArtsEqual-hankkeessa hän tutkii  taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumisen näkökulmista. Webinaarissa Lehikoinen hahmottaa taiteen mahdollisuuksia ja roolia peruspalveluna ja hyvinvoinnin ja terveyden rakentajana nyt ja tulevaisuudessa. Leena Pimperi-Koivisto toimii Oulunkaaren kuntayhtymän johtajana ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Kuntayhtymä järjestää ja...

02.11.2020
Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivä

Maakuntapäivä järjestetään maanantaina 2.11.2020 verkkoseminaarina. Linkki seminaariin lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen Ohjelma Viestiseinä

Kaikki tapahtumat

Sosiaalinen media