Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kokousasiakirjat

Pohjois-Pohjanmaan liiton esityslistat ja pöytäkirjat.

Hallitusohjelma tavoitteet 2023

Maakunnan kehittämisen kannalta tärkeät vaikuttamistavoitteet hallitusohjelmaan 2023–2026

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027

JTF-hakukierros on avautunut. Haku avoinna 19.4.2023-30.11.2023.

Ilmoitustaulu

26. toukokuuta 2023
Tarjouspyyntö: Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja valmisteluprosessin fasilitointi

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjousta Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden toimeenpanosuunnitelman laatimisesta ja valmisteluprosessin fasilitoinnista. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on toimitettava 31.5.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@pohjois-pohjanmaa.fi. Otsikkokenttään kirjoitetaan ”lisätietopyyntö: Pohjois-Pohjanmaan kokonaisturvallisuus”. Kysymyksistä ja vastauksista laadittu yhteenveto julkaistaan osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi viimeistään 2.6.2023. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon 15.6.2023 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä viite “tarjous: Pohjois-Pohjanmaan kokonaisturvallisuus”.…

19. toukokuuta 2023
Tarjouspyyntö: Selvitys Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueiden vaikutuksista Natura 2000 -verkoston suojeluperusteisiin sekä suojelualueverkostoon

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjousta Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden (tv-1, tv-2, tv-3) Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on toimitettava tiistaina 30.5.2023 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä viite Lisätietopyyntö: Natura-alueiden selvitys. Kysymyksistä ja vastauksista laadittu yhteenveto julkaistaan osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi viimeistään torstaina 1.6. klo 9 mennessä. Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liittoon keskiviikkona 7.6.2023 klo…

Ajankohtaista

2. kesäkuuta 2023
Ookko nää mistään kotosin? Tervetuloa taidelaboratorioon!

Taidepilotti kutsuu kuntalaisia osallistumaan ja tutkailemaan suhdettaan kotiseutuun Pohjois-Pohjanmaalla toteutuvan kuuden taidepilotin sarjasta ensimmäisenä starttaa Taidelaboratoriopilotti, joka kysyy kuntalaisilta ookko nää mistään kotosin?  Pilotti toteutuu Siikalatvalla, Haapavedellä, Haapajärvellä, Kärsämäellä, Nivalassa ja Oulaisissa. Kunnat toimivat laboratorioina, joissa tutkitaan yhteisötaiteen keinoin kuntalaisten suhdetta arkiympäristöön ja kotiseutuun, sen paikkoihin, kulttuuriin ja ihmisiin. Menetelmänä on taidekaanon, jossa syntyvää teosta työstävät eri ryhmät ja ihmiset vuorotellen taiteen eri keinoin. Taidelaboratoriota järjestetään kuntien tapahtumissa kesän aikana. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään kuntalaisten ajatuksia taidekokemuksista ja mahdollisuuksista. Sen pohjalta syntyy suunnitelma kunnan ja kuntalaisten identiteettiä heijastelavasta teossarjasta. Taidelaboratoriota toteuttavat kuvataiteilija, Muotoilija YAMK-opiskelija Elina Stoor ja keramiikkataiteilija Talvikki Pisilä. Taidelaboratorio kiertää kesän 2023 aikana Haapaveden, Haapajärven, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten ja Siikalatvan kunnat neljään kertaan. Ensimmäinen kierros: 8.6. Siikalatvan Pulkkilan kylässä Taidelaboratorio klo 10–13.30 8.6. Haapajärven Asukasfoorumi torilla klo 16–20 9.6. Kärsämäen Salen piha klo 11–14.30 9.6. Oulaisten Nuoppis Pop-up klo 18–21.30 10.6. Haapaveden Halpa-Hallin piha klo 10–13.30 14.6. Nivalan Keskiviikkotori klo 16–17 (ei vielä varma) Seuraa kierrosaikataulua Facebook ja Instagram kanavissa @Kulttuurikenno Taidelaboratorio taidepilotti on yksi Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikennon hankkeessa loppuvuonna toteutettavista kuuden taidepilotin sarjasta. Yhdessä pilotissa on mukana kolmesta kuuteen kuntaa. Yhteistä kaikille piloteille on osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltävinä teemoina korostuvat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu. Käytössä ovat monipuolisesti eri taidemenetelmät ja erilaiset taideharjoitteet. Jokaisen pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys. Kaikki pilotit ovat toteuttamistavaltaan yhteisöllisiä ja ne toteutetaan tämän vuoden aikana.   Lisätiedot: Elina Stoor, taiteilija, stooriteller@gmail.com, 040-5850248 Taidelaboratorio toteuttaa kokeellisia kuntakierroksia kuudessa kunnassa eteläisellä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Piloteista, taiteilijoista Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta. Kulttuurikenno hankkeesta Kulttuurikenno -hanke – (pohjois-pohjanmaa.fi) Erityisasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Auli Suorsa, 050 386 8443 Kulttuurituottaja Anni-Stiina Hujala, 040 685 4043 s-posti: etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi   Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke edistää kuntien kulttuuritoimintaa, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain tavoitteiden toteutumista ja erityisesti lain alueellista kehittämistehtävää maakunnan alueella. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.  

2. kesäkuuta 2023
Maakunnat: Alueidenkäyttölain mahdollisessa uudistuksessa turvattava sujuva ja kustannustehokas suunnittelu

Suomen maakunnat ottavat kantaa alueidenkäyttölakiin ja vetoavat tulevaan hallitukseen, että mahdollisen lakiuudistuksen lähtökohtana tulee olla nykyisen, toimivan lain päivittäminen ja täydentäminen. Maakuntien kannanotto on toimitettu hallitusneuvottelijoiden käyttöön.  Jos lakiuudistus toteutetaan, sen tulee perustua todellisiin, tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin, ja jo koeteltuihin oikeuskäytäntöihin. Uudistuksessa on keskityttävä kaavoituksen sujuvoittamiseen ja tehostamiseen nykyisen suunnittelujärjestelmän sisällä, kannanotossa todetaan. Näin myös vihreän siirtymän vaatimien investointien ja hankkeiden pikainen edistäminen on mahdollista.  Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta on jo hyväksytty rakentamislaki sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki. Kokonaisuudesta jäljelle jäänyt osa on nyt alueidenkäyttölaki.  Maakuntakaavan asemaa tulee lakiuudistuksessa vahvistaa, ei heikentää. Maakuntakaava on ainoa kaavataso suuressa osassa Suomea. Se on ketterä suunnitteluväline, joka mahdollistaa uutta maankäyttöä, yhteensovittaa intressiristiriitoja ja mahdollistaa esimerkiksi vihreän siirtymän hankkeita.  Maakuntakaavalla ratkotaan kuntarajat ja jopa maakuntarajat ylittäviä vaikeita alueidenkäytön kysymyksiä, joihin yksittäiset kunnat eivät toimivaltansa puitteissa voi tarttua. Kuntien maankäytön suunnitteluresurssit vaihtelevat suuresti, ja maakuntakaava suunnitteluvälineenä tasaa tätä epätasapainoa.  Maankäytön suunnitteluun sekä selvitysten ja päätösten valmisteluun ei tällä hetkellä ole saatavissa riittävästi henkilöstöä sen paremmin kunnissa, maakunnissa, valtiolla kuin konsulteillakaan. Tähän on löydettävä ratkaisuja kiireisesti, kannanotossa vaaditaan.  Maakunnissa esitetään vakava huoli osaavan työvoiman saatavuudesta, sillä henkilöstökysymys on suunnitteluprosessien sujuvoittamisen kannalta keskeinen pullonkaula.  Lisäksi kannanotossa summataan, että kaavoitusta, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja suunnittelujärjestelmää koskevaa lainsäädäntöuudistusta tulee viedä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kuntien ja maakuntien kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa alueellista ja kunnallista demokratiaa kunnioittaen.  Tutustu maakuntien kannanottoon. Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Markus Erkkilä p. 040 685 4045

30. toukokuuta 2023
Eloa ja iloa taidepiloteilla Pohjois-Pohjanmaan kuntiin

”Ookkonää mistää kotosin? Minkälaisen maiseman poikki sinun elämänpolkusi on mutkitellut? Millaisia ovat sinun heilastelumuistosi ja mihin paikkoihin ne liittyvät?” Muun muassa näitä kysymyksiä työstetään taiteen keinoin yhdessä kuntalaisten kanssa Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikennon hankkeessa loppuvuonna toteutettavissa taidepiloteissa. Taidepilotteja on kaikkiaan kuusi kappaletta. Ne toteutuvat Pohjois-Pohjanmaan kunnissa niin, että yhdessä pilotissa on mukana 3–6 kuntaa. Yhteistä kaikille piloteille on osallistavuus, elämyksellisyys ja kokeilevuus. Käsiteltävinä teemoina korostuvat muun muassa luonto ja kestävyys, arkiympäristöt ja kotiseutu. Käytössä ovat monipuolisesti eri taidemenetelmät ja erilaiset taideharjoitteet. Jokaisen pilotin tuloksena syntyy konkreettinen teos tai elämys. Kaikki pilotit ovat toteuttamistavaltaan yhteisöllisiä. Pilottien vaikuttavuus ulottuu monelle tasolle. Kuntalaiset saavat taidetta osaksi arkea ja arkiympäristöä, sekä mahdollisuuden osallistua itse taidetoimintaan. Kuntien välinen yhteistyö tiivistyy kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja taiteen hankinnassa, ja osaaminen vahvistuu taiteen hyödyntämisessä kehittämistyön osana. Taitelijoille pilotit tarjoavat uudenlaisia työmahdollisuuksia ja kokemusta. Kaikki taidepilotit ja niissä syntyvät teokset toteutetaan tämän vuoden aikana. Taidedokumentaatio: Heilastelukulttuuria Oulujokilaaksossa ennen ja nyt Aika: kesä-elokuu 2023 Paikka: Vaala, Utajärvi, Muhos Missä sijaitsevat Oulujokilaakson kuntien tärkeät entisajan ja tämän päivän heilastelupaikat? Miltä ihastuminen ja rakastuminen tuntui ja mitä muistoja siitä on jäänyt? Millaista heilastelu oli ennen ja millaista se on nyt? Taiteilija, valokuvaaja Martu Väisäsen toteuttamassa taidepilotissa osallistujat pääsevät työpajoissa taiteen keinoin muistelemaan omaa heilasteluhistoriaansa sekä kokemaan uudelleen, miltä tuntui ihastua ja rakastua. Osallistujista otetaan muotokuvat heille tärkeissä heilastelupaikoissa. Kuvat ovat esillä autenttisissa paikoissa ja gallerioissa. Kuvien avulla pilottiin osallistujat ja suuri yleisö saavat kokea Vaalan, Utajärven ja Muhoksen uudella tavalla. Martun voi tavata Utajärven UntoRockissa 17.6. ja Muhoksella LempiFestillä 21.6. Ookkonää mistää kotosi? Tervetuloa taidelaboratorioon! Aika: kesä-elokuu 2023 Paikka: Siikalatva, Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Oulainen Taidepilotissa tutkitaan yhteisötaiteen keinoin suhdetta arkiympäristöön ja kotiseutuun, sen paikkoihin, kulttuuriin ja ihmisiin. Kunnat toimivat laboratoriona, joissa testataan ootko mistään kotosin: elävä taide, hetken taide, taide osaksi arkea periaatteella. Taidelaboratoriota toteuttavat taiteilijat Elina Stoor ja Talvikki Pisilä. Menetelmänä on…

Näytä kaikki

Kokoukset
& tapahtumat

Näytä kaikki

Sosiaalinen media